Regulamin

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niniejszego portalu (zwanego w treści Regulaminu Serwisem).

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu – Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

1. Serwis – portal internetowy mający na celu gromadzić Użytkowników, znajdujący się pod adresem https://jozefow-news.pl

2. Właściciel Serwisu – właścicielem serwisu jest firma Black Star Media- Piotr Samsel, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul.Strzygłowska 8, 04-872 Warszawa, NIP 9521717797, REGON 140961946.

3. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu.

4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną lub osoba małoletnia (powyżej 16 roku życia) i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, korzystająca z zasobów Serwisu po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

5. Firma – osoba prawna reprezentująca podmiot gospodarczy, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej (CEIDG) przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) korzystająca za zasobów serwisu po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

6. Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników lub Właściciela Serwisu.

7. Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników i mające zostać umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie.

III. Zasady ogólne

1. Serwis jest dostępny pod adresem https://jozefow-news.pl .

2. Właściciel Serwisu ustala sobie za cel: przekazywanie informacji Użytkownikom Serwisu. Dodatkowo Serwis ma ułatwiać kontakt pomiędzy Użytkownikami i Firmami w Serwisie w zakresie odbioru produktów i usług pomiędzy stronami.

3. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz bazy danych pod żadnym pozorem nie mogą być powielane, ponieważ podlegają ochronie prawnej. Dopuszczone jest korzystanie z zasobów Serwisu w celach edukacyjnych lub prywatnych jednak bez możliwości powielenia materiałów w Internecie.

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, zezwalającym na wykonywanie skryptów Java Script oraz konta poczty e-mail. Używanie programu typu AdBlock może powodować nieprawidłową pracę Serwisu.

2. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet powinno spełniać następujące mini. wymagania:
– system operacyjny: Windows 7,8,10 ; Linux, Mac OS, aktualna przeglądarka Internetowa
– procesor 2GHz, pamięć RAM 2 Gb Ram
– rozdzielczość ekranu 1368 x 768
– połączenie Internetowe : łącze o przepustowości min. 2 Mb/s
– javaScript: włączona obsługa JavaScript

3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

– niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

– niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

– niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

– niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

– nierozpowszechniania treści pornograficznych;

– nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz przesyłania innych treści uznawanych powszechnie jako spam,

– nierozpowszechnianie za pomocą Serwisu oprogramowania, na które Użytkownik nie posiada stosownego upoważnienia, powodującego niszczenie, przetwarzanie, usuwanie, zmienianie danych, zakłócającego pracę systemów oraz sieci teleinformatycznych oraz innych danych, które umożliwiają zdobycie nieuprawnionego dostępu do treści przechowywanych w sieciach teleinformatycznych i systemach komputerowych.

– nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.

2. Użytkownicy uprawnieni są do przeglądania treści umieszczanych w Serwisie oraz pobierania konkretnych Materiałów jedynie dla użytku własnego. Użytkownik zobowiązuje się, że Materiały pobierane z Serwisu wykorzysta jedynie do celów osobistych oraz że nie będzie ich kopiował i udostępniał opinii publicznej. Użytkownik pobierający Materiały z Serwisu jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykorzystanie danych.

3. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań naruszających prywatność innych Użytkowników oraz mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.

4. Każdy Użytkownik ma prawo skontaktować z Administratorem w celu rozwiązania powstałego problemu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zakładce Kontakt,

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały i Komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. W przypadku złamania prawa i prowadzenia dochodzenia przez służby mundurowe, dane Użytkowników będą mogą być udostępniane w celu rozwiązania sprawy.

VI. Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu

1. Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, wypowiedzi i opinie umieszczone w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, lub Właściciela Serwisu (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, informacje przesyłane między nimi za pomocą poczty elektronicznej, bezprawne wykorzystanie materiałów znajdujących się w Serwisie, czy naruszenie praw autorskich.

3. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie odpowiada za sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

4. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik jest świadomy, że Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Użytkownika względem innych Użytkowników i nieprawidłowe funkcjonowanie Użytkowników w Serwisie.

5. Właściciel Serwisu nie ma wpływu na poglądy prezentowane przez Użytkowników. Za treści i materiały zamieszczane w Serwisie, Użytkownik odpowiada osobiście.

6. Właściciel Serwisu jest pośrednikiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu za pomocą niezbędnych technologii, nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu z Użytkownikami bez konkretnego powodu i nie bierze udziału w komunikacji między nimi.

7. Właściciel Serwisu nie jest w stanie kontrolować wiarygodności działań Użytkowników funkcjonujących w Serwisie.

8. Użytkownik umieszczający w Serwisie swoje dane i zdjęcia pozwala, aby inni Użytkownicy i Administrator mieli wgląd w podane treści. Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku (t.jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wyraża zgodę na wykorzystanie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania przez Właściciela Serwisu zamieszczonych materiałów do funkcjonowania Serwisu oraz wyrzeka się roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu, spowodowanych podjęciem takich działań.

9. Właściciel Serwisu ma wyłączne prawo do umieszczania w Serwisie własnych informacji, w tym reklam, w dowolnie wybranym przez niego miejscu.

VII. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu umieszczonej w zakładce Polityka Prywatności .

VIII. Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, ale jednocześnie jest zobowiązany poinformować o tym Użytkowników zamieszczając informacje na stronie głównej Serwisu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie akceptowania przez Użytkownika postanowień nowego regulaminu, powinien On powstrzymać się z korzystaniem z Serwisu.

3. Zakończenie działalności Serwisu jest jednoznaczne z zakończeniem umowy między stronami.

4. Właściciel nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.

5. Właściciel Serwisu nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Serwisu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Właściciel Serwisu zaleca również stosowanie programów antywirusowych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Pliki cookie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych i plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.