Wyspy Zawadowskie- piękne o każdej porze roku

Odwiedzamy i przybliżamy ten faunistyczny rezerwat przyrody znajdujący się na józefowskiej części rzeki Wisły.

Utworzony został w 1998 roku, położony w południowej części Warszawy (w dzielnicach Wilanów oraz Wawer), w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenie miasta Józefów. Zajmuje powierzchnię 530,28 ha. Obejmuje wyspy, mielizny i piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły.

fot. jozefow-news.pl

Od strony prawego brzegu rzeki rezerwat zaczyna się w Józefowie, gdzie styka się z innym rezerwatem faunistycznym: Wyspy Świderskie. Jego granica przebiega wzdłuż starorzecza Świdra, po linii skarpy, która zamyka naturalny taras zalewowy Wisły. Granica Wysp Zawadowskich jest tu odsunięta od rzeki, aż do ul. Bysławskiej, gdzie skręca w kierunku Wisły.

Celem utworzenia rezerwatu była ochrona ekosystemów wodnych w korycie środkowej Wisły, o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Jest to miejsce gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Ponadto obszar ten ma duże walory krajobrazowe.

fot. jozefow-news.pl

Rezerwat należy do krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA.

Łachy, ławice i wyspy tworzą się naturalnie w korycie rzeki, corocznie zmieniając swoją rzeźbę i położenie. Roślinność na wyspach oraz wzdłuż brzegów Wisły to nadrzeczny las łęgowy. Szata roślinna jest zróżnicowana: od wysokopiennego łęgu z dominującą wierzbą i topolą oraz domieszką wiązów, olszy szarej i klonu jesionolistnego, przerośniętą pnączami i roślinnością zielną, po wikliniska z podrostami drzew i nawłocią oraz inną wysoką roślinnością zielną.

Na łachach i wyspach znajdują bezpieczniejszą ostoję zwierzęta wypierane z brzegów rzeki. Podstawowe 6 gatunków ptaków lęgowych, dla których ochrony utworzono rezerwat, to:

  • mewa śmieszka
  • mewa pospolita
  • rybitwa rzeczna
  • rybitwa białoczelna
  • sieweczka rzeczna
  • sieweczka obrożna.

Ponadto na terenie rezerwatu gniazdują: brodziec piskliwy, zimorodek i tracz nurogęś, a prawdopodobnie również mewa srebrzysta i ostrygojad.

fot. jozefow-news.pl

Mielizny i płycizny z żyznymi namułami są dobrymi miejscami do żerowania dla ptaków siewkowych, np. biegusa zmiennego, które zatrzymują się tu podczas migracji. Ponadto podczas przelotów i zimą pojawiają się tu (niekiedy bardzo licznie) czaple (siwe, białe i nadobne), kaczki, tracze, nury i kormorany, a także drapieżne bieliki.

Wśród lęgowych ssaków na terenie rezerwatu obserwowano: bobry, wydry, karczowniki ziemnowodne i inne. Ponadto występuje tu wiele gatunków płazów, gadów i ryb (m.in. osiągający duże rozmiary sum europejski), a z bezkręgowców m.in. motyle paź królowej i trociniarka czerwica.

fot. jozefow-news.pl

źródło: wikipedia.org, fot. jozefow-news.pl

Udostępnij